Friese taal

De stamboom is nu ook in de Friese taal toegevoegd.
Meer nieuwe functionaliteit gaat nog volgen!

De stambeam is no ek tafoege yn ‘e Fryske taal.
Mear nije funksjes folje!