Stambeam (Fryske taal)

Parenteel fan Lijsbert Jans Cuperus

Parenteel fan Lijsbert Jans Cuperus

I Lijsbert Jans Cuperus is berne om en naby 1794 yn Welsrijp, gem.Hennaarderadeel. Lijsbert is ferstoarn op 3 maaie 1822 yn Menaldumadeel, om en naby 28 jier âld.
Bern fan Lijsbert ût ûnbekende relaasje:
1 Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar, berne op 29 maart 1815 yn Berlikum, gem.Menaldumadeel. Folgje II.
II Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar is berne op 29 maart 1815 yn Berlikum, gem.Menaldumadeel, soan fan Lijsbert Jans Cuperus (sjoch I). Hy is doopt yn Slappeterp. Pieter is ferstoarn op 22 jannewaris 1885 yn Gem.Menaldumadeel, 69 jier âld. Pieter:
(1) troude, 20 jier âld, op 13 maaie 1835 yn Menaldumadeel mei Yke Klazes Van Der Meer, 22 jier âld. Yke is berne op 23 juli 1812 yn Minnertsga, Barradeel(blad16), dochter fan Klaas Jans Van Der Meer en Sijke Lieuwes De Vries. Yke is ferstoarn op 14 juni 1859 yn Menaldumadeel, 46 jier âld.
(2) troude, 46 jier âld, op 15 augustus 1861 yn Menaldumadeel mei Antje Jacobs Feitsma, 41 jier âld. Antje is berne op 21 jannewaris 1820 yn Deinum Menaldumadeel, dochter fan Jacob Ruurds Feitsma en Lolkje Rinzes Van Tuinen. Antje is ferstoarn op 10 oktober 1896 yn Barradeel, 76 jier âld. Antje is widdo fan Douwe Cuperus (1817-1845), mei wa sy troude op 22 maaie 1844 yn Gem.Menaldumadeel. Antje is widdo fan Auke Sipkes Bouma (1805-1860), mei wa sy troude op 16 maaie 1849 yn Menaldumadeel.
Bern fan Pieter en Yke:
1 Sijke Pieters Tigchelaar, berne op 6 jannewaris 1836 yn Slappeterp. Folgje III-a.
2 Lijsbert Tigchelaar, berne op 5 oktober 1837 yn Slappeterp. Folgje III-b.
3 Klaas Pieters Tigchelaar, berne op 3 febrewaris 1839 yn Slappeterp. Folgje III-c.
4 Lieuwe Tigchelaar, berne op 22 jannewaris 1841 yn Slappeterp. Lieuwe is ferstoarn op 16 april 1841 yn Menaldumadeel, 2 moannen âld.
5 Lieuwe Tigchelaar, berne op 6 febrewaris 1843 yn Slappeterp. Folgje III-d.
6 Douwe Pieters Tigchelaar, berne op 20 jannewaris 1848 yn Slappeterp, gem.Menaldumadeel(blad 9). Folgje III-e.
Bern fan Pieter en Antje:
7 Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar, berne op 3 juli 1863 yn Slappeterp, gem.Menaldumadeel. Folgje III-f.
III-a Sijke Pieters Tigchelaar is berne op 6 jannewaris 1836 yn Slappeterp, dochter fan Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (sjoch II) en Yke Klazes Van Der Meer. Sijke is ferstoarn op 2 oktober 1915 yn Menaldumadeel, 79 jier âld. Sijke:
(1) troude, 21 jier âld, op 13 maaie 1857 yn Gem.Menaldumadeel mei Pieter Corée, om en naby 26 jier âld. Pieter is berne om en naby 1831 yn Dronrijp, soan fan Feye Jeremias Corée en Jetske Klazes Veldman. Pieter is ferstoarn.
(2) troude, 30 jier âld, op 18 juli 1866 yn Gem.Menaldumadeel mei Jogchum Jelles Bakker, om en naby 32 jier âld. Jogchum is berne om en naby 1834 yn Gem.Menaldumadeel, soan fan Jelle Jogchums Bakker en Wapke Meintes Agema. Jogchum is ferstoarn.
Bern fan Sijke en Pieter:
1 Yke Corée, berne op 11 april 1858 yn Slappeterp gem.Menaldumadeel(blad 45). Folgje IV-a.
2 Jetske Corée, berne op 11 oktober 1859 yn Gem.Menaldumadeel. Jetske is ferstoarn.
3 Corée, berne op 27 maart 1861 yn Gem.Menaldumadeel. Sy is ferstoarn op 17 maart 1861, 10 dagen âld.
4 Feye Corée, berne op 17 novimber 1862 yn Gem.Menaldumadeel. Folgje IV-b.
III-b Lijsbert Tigchelaar is berne op 5 oktober 1837 yn Slappeterp, dochter fan Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (sjoch II) en Yke Klazes Van Der Meer. Lijsbert is ferstoarn op 13 septimber 1861 yn Franekeradeel, 23 jier âld. Lijsbert troude, 22 jier âld, op 19 maaie 1860 yn Franekeradeel mei Rients jans Beintema, 22 of 23 jier âld. Rients is berne yn 1837. Rients is ferstoarn.
Bern fan Lijsbert en Rients:
1 Jan Beintema, berne op 20 maaie 1861 yn Franekeradeel. Folgje IV-c.
III-c Klaas Pieters Tigchelaar is berne op 3 febrewaris 1839 yn Slappeterp, soan fan Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (sjoch II) en Yke Klazes Van Der Meer. Klaas is ferstoarn. Klaas troude, 33 jier âld, op 18 maaie 1872 yn Gem.Menaldumadeel mei Tietje Hessels De Jong, om en naby 25 jier âld. Tietje is berne om en naby 1847 yn Menaldum, dochter fan Hessel Annes De Jong en Lijsbert Klazes De Vries. Tietje is ferstoarn.
Bern fan Klaas en Tietje:
1 Pieter Tigchelaar, berne op 5 april 1873 yn Menaldumadeel. Folgje IV-d.
2 Lijsbert Tigchelaar, berne op 9 april 1876 yn Menaldumadeel. Folgje IV-e.
III-d Lieuwe Tigchelaar is berne op 6 febrewaris 1843 yn Slappeterp, soan fan Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (sjoch II) en Yke Klazes Van Der Meer. Lieuwe is ferstoarn op 15 juli 1881 yn Leeuwarden, 38 jier âld. Lieuwe:
(1) troude, 26 jier âld, op 8 maaie 1869 yn Menaldumadeel mei Tetje Klazes Berkenpas, 24 jier âld. Tetje is berne op 17 jannewaris 1845 yn Menaldum, dochter fan Klaas Abrahams Berkenpas en Adriaantje Rintjes Boorsma. Tetje is ferstoarn op 7 juni 1874 yn Menaldumadeel, 29 jier âld.
(2) troude, 32 jier âld, op 13 maaie 1875 yn Gem.Menaldumadeel mei Pietje Dirks De Boer, 38 jier âld. Pietje is berne op 29 maart 1837 yn Berlikum, dochter fan Dirk Martens De Boer en Klaaske Pieters Bijlsma. Pietje is ferstoarn. Pietje is widdo fan Symon Johannes Faas (geb. 1837), mei wa sy troude op 18 juni 1859 yn Menaldumadeel.
Bern fan Lieuwe en Tetje:
1 Pieter Tigchelaar, berne op 26 febrewaris 1870 yn Menaldumadeel. Pieter is ferstoarn.
2 Klaas Tigchelaar, berne op 14 juni 1871 yn Menaldum. Folgje IV-f.
Bern fan Lieuwe en Pietje:
3 Yke Tigchelaar, berne op 22 juli 1876 yn Menaldumadeel. Folgje IV-g.
4 Marten Tigchelaar, berne op 21 april 1879 yn Menaldumadeel. Marten is ferstoarn.
III-e Douwe Pieters Tigchelaar is berne op 20 jannewaris 1848 yn Slappeterp, gem.Menaldumadeel(blad 9), soan fan Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (sjoch II) en Yke Klazes Van Der Meer. Douwe is ferstoarn op 6 maaie 1931 yn Harlingen, 83 jier âld. Douwe troude, 25 jier âld, op 15 maaie 1873 yn Menaldumadeel mei Sjoukje Aukes Bouma, 22 jier âld. Sjoukje is berne op 6 oktober 1850, dochter fan Auke Sipkes Bouma en Antje Jacobs Feitsma. Sjoukje is ferstoarn op 17 desimber 1936, 86 jier âld.
Bern fan Douwe en Sjoukje:
1 Pieter Tigchelaar, berne op 12 maaie 1874 yn Menaldumadeel. Folgje IV-h.
2 Auke Tigchelaar, berne op 10 maaie 1877 yn Menaldumadeel. Auke is ferstoarn foar 1893, heechstens 16 jier âld.
3 Klaas Tigchelaar, berne op 19 april 1880 yn Menaldumaldeel. Folgje IV-i.
4 Jacob Tigchelaar, berne op 6 maart 1882 yn Menaldumadeel. Jacob is ferstoarn op 25 april 1883 yn Menaldumadeel, 1 jier âld.
5 Antje Tigchelaar, berne op 29 april 1884 yn Menaldumadeel. Folgje IV-j.
6 Auke Tigchelaar, berne op 30 april 1893 yn Manaldumadeel. Auke is ferstoarn.
III-f Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar is berne op 3 juli 1863 yn Slappeterp, gem.Menaldumadeel, soan fan Pieter Ynzes (Pieter) Tigchelaar (sjoch II) en Antje Jacobs Feitsma. Hy is doopt yn Slappeterp. Jacob is ferstoarn op 18 novimber 1933 yn Tzummarum, 70 jier âld. Hy is beierdige op 21 novimber 1933 yn Oosterbierum. Jacob troude, 21 jier âld, op 5 maart 1885 yn Menaldum, gem.Menaldumadeel. mei Jantje Dijkstra, 24 jier âld. It tsjerklik houlik foun pleats op 5 maart 1885 yn Slappeterp, gem.Menaldumadeel. Jantje is berne op 27 juli 1860 yn Menaldum, gem.Menaldumadeel, dochter fan Syds Sydzes Dijkstra en Akke Hoites Ludinga. Jantje is ferstoarn op 2 jannewaris 1931 yn Harlingen, 70 jier âld. Sy is beierdige op 5 jannewaris 1931 yn Oosterbierum.
Bern fan Jacob en Jantje:
1 Pieter Tigchelaar, berne op 10 maaie 1886 yn Slappeterp. Pieter is ferstoarn op 27 juli 1886 yn Slappeterp, 2 moannen âld.
2 Akke Tigchelaar, berne op 18 augustus 1887 yn Slappeterp, gem.Menaldumadeel. Akke is ferstoarn op 30 septimber 1916 yn Oosterbierum, 29 jier âld. Sy is beierdige op 30 oktober 1916 yn Oosterbierum.
3 Pieter Tigchelaar, berne op 9 juli 1889 yn Tzummarum, gem.Barradeel. Pieter is ferstoarn op 11 maaie 1914 yn Leeuwardan, 24 jier âld. Hy is beierdige op 15 maaie 1914 yn Oosterbierum.
4 Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar, berne op 6 septimber 1891 yn Oosterbierum. Folgje IV-k.
5 Douwe Tigchelaar, berne op 18 april 1893 yn Oosterbierum. Folgje IV-l.
6 Huite Tigchelaar, berne op 13 augustus 1901 yn Oosterbierum. Folgje IV-m.
IV-a Yke Corée is berne op 11 april 1858 yn Slappeterp gem.Menaldumadeel(blad 45), dochter fan Pieter Corée en Sijke Pieters Tigchelaar (sjoch III-a). Yke is ferstoarn. Yke troude, 25 jier âld, op 24 maaie 1883 yn Gem.Menaldumadeel mei Willem Nauta, om en naby 29 jier âld. Willem is berne om en naby 1854 yn Menaldum, soan fan Jogchum Willims Nauta en Antje Gerbens Swart. Willem is ferstoarn.
IV-b Feye Corée is berne op 17 novimber 1862 yn Gem.Menaldumadeel, soan fan Pieter Corée en Sijke Pieters Tigchelaar (sjoch III-a). Feye is ferstoarn. Feye troude, 25 jier âld, op 31 maaie 1888 yn Gem.Menaldumadeel mei Klaaske Alberda, om en naby 24 jier âld. Klaaske is berne om en naby 1864 yn Menaldum, dochter fan Albert Martens Alberda en Janke Foppens Reinsma. Klaaske is ferstoarn.
IV-c Jan Beintema is berne op 20 maaie 1861 yn Franekeradeel, soan fan Rients jans Beintema en Lijsbert Tigchelaar (sjoch III-b). Jan is ferstoarn. Jan troude mei Janke Bouma. Janke is berne yn 1861 yn Slappeterp. Janke is ferstoarn.
IV-d Pieter Tigchelaar is berne op 5 april 1873 yn Menaldumadeel, soan fan Klaas Pieters Tigchelaar (sjoch III-c) en Tietje Hessels De Jong. Pieter is ferstoarn op 1 febrewaris 1952 yn Menaldumadeel, 78 jier âld. Pieter troude, 24 jier âld, op 17 juni 1897 yn Menaldumadeel mei Joukje Sipsma, 26 jier âld. Joukje is berne op 16 juli 1870 yn Menaldum, dochter fan Geert Klazes Sipsma en Akke Pieters van der Wal. Joukje is ferstoarn op 27 maart 1927 yn Menaldum, 56 jier âld.
Bern fan Pieter en Joukje:
1 Klaas Tigchelaar, berne op 20 septimber 1897 yn Menaldum. Folgje V-a.
IV-e Lijsbert Tigchelaar is berne op 9 april 1876 yn Menaldumadeel, dochter fan Klaas Pieters Tigchelaar (sjoch III-c) en Tietje Hessels De Jong. Lijsbert is ferstoarn op 24 maaie 1947 yn Menaldumadeel, 71 jier âld. Lijsbert troude, 24 jier âld, op 30 augustus 1900 yn Menaldumadeel mei Tjipke Bakker, 26 jier âld. Tjipke is berne op 20 april 1874 yn Beetgum, soan fan Lieuwe Reinders Bakker en Luutske Tjipkes Kingma. Tjipke is ferstoarn op 23 augustus 1934 yn Menaldumadeel, 60 jier âld.
IV-f Klaas Tigchelaar is berne op 14 juni 1871 yn Menaldum, soan fan Lieuwe Tigchelaar (sjoch III-d) en Tetje Klazes Berkenpas. Klaas is ferstoarn op 19 febrewaris 1944 yn Delft, 72 jier âld. Klaas troude, 33 jier âld, op 13 jannewaris 1905 yn Delft mei Jacomina Anthonia Wijnmaalen, 25 jier âld. Jacomina is berne op 11 augustus 1879 yn Delft, dochter fan Hendrik Wijnmaalen en Johanna Francina Otsen. Jacomina is ferstoarn op 17 april 1949 yn Delft, 69 jier âld.
IV-g Yke Tigchelaar is berne op 22 juli 1876 yn Menaldumadeel, dochter fan Lieuwe Tigchelaar (sjoch III-d) en Pietje Dirks De Boer. Yke is ferstoarn op 22 maaie 1952 yn Leeuwarden, 75 jier âld. Yke troude, 18 jier âld, op 1 novimber 1894 yn Menaldumadeel mei Sake Wouda, 22 jier âld. Sake is berne op 18 septimber 1872 yn Beetgum, soan fan Auke Foppes Wouda en Gretske Jans Weyma. Sake is ferstoarn op 22 jannewaris 1959 yn Leeuwarden, 86 jier âld.
Bern fan Yke en Sake:
1 Pietje Wouda, berne op 12 april 1895 yn Manaldumadeel. Pietje is ferstoarn.
2 Auke Wouda, berne op 28 septimber 1897 yn Menaldaumadeel. Auke is ferstoarn.
IV-h Pieter Tigchelaar is berne op 12 maaie 1874 yn Menaldumadeel, soan fan Douwe Pieters Tigchelaar (sjoch III-e) en Sjoukje Aukes Bouma. Pieter is ferstoarn. Pieter:
(1) troude, 27 jier âld, op 25 maaie 1901 yn Barradeel mei Janke Westra, 24 jier âld. Janke is berne op 30 desimber 1876 yn Sexbierum, dochter fan Hermanus Westra en Rinske Braam. Janke is ferstoarn op 17 desimber 1901 yn Barradeel, 24 jier âld.
(2) troude, 30 jier âld, op 21 maaie 1904 yn Barradeel mei Ytje Westra, 24 jier âld. Ytje is berne op 3 augustus 1879 yn Sexbierum, dochter fan Hermanus Westra en Rinske Braam. Ytje is ferstoarn op 4 febrewaris 1942 yn Heerenveen, 62 jier âld.
IV-i Klaas Tigchelaar is berne op 19 april 1880 yn Menaldumaldeel, soan fan Douwe Pieters Tigchelaar (sjoch III-e) en Sjoukje Aukes Bouma. Klaas is ferstoarn yn 1954 yn Grand Rapids, Mi, USA, 73 of 74 jier âld. Klaas troude, 24 jier âld, op 28 maaie 1904 yn Barradeel mei Japke Sybesma, 23 jier âld. Japke is berne op 5 desimber 1880, dochter fan Cornelis Sybesma en Janke Bijlsma. Japke is ferstoarn op 25 desimber 1960 yn Gand Rapids, Mi, USA, 80 jier âld.
IV-j Antje Tigchelaar is berne op 29 april 1884 yn Menaldumadeel, dochter fan Douwe Pieters Tigchelaar (sjoch III-e) en Sjoukje Aukes Bouma. Antje is ferstoarn op 26 novimber 1960, 76 jier âld. Antje troude, 22 jier âld, op 26 maaie 1906 mei Pieter van der Loon, 22 jier âld. Pieter is berne op 10 desimber 1883 yn Franeker, soan fan Tjalling van der Loon en Wytske Strikwerda. Pieter is ferstoarn op 27 oktober 1960 yn Leeuwarden, 76 jier âld.
IV-k Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar is berne op 6 septimber 1891 yn Oosterbierum, soan fan Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar (sjoch III-f) en Jantje Dijkstra. Hy is doopt op 22 novimber 1891 yn Oosterbierum. Sieds is ferstoarn op 16 oktober 1940 yn Oosterbieum, 49 jier âld. Hy is beierdige op 19 oktober 1940 yn Oosterbierum. Sieds troude, 26 jier âld, op 18 maaie 1918 yn Sexbierum, gemeente Barradeel mei IJtje (Ietje) Boersma, 24 jier âld, neidat sy yn Sexbierum, gemeente Barradeel yn ûndertrou binne gien. It tsjerklik houlik foun pleats op 18 maaie 1918 yn Oosterbierum. Ietje is berne op 4 maaie 1894 yn Blija, dochter fan Jacob (Jabik) Boersma en Nieske Pieters (Nieske) Slager. Sy is doopt op 24 juli 1894 yn Blija. Ietje is ferstoarn op 14 augustus 1982 yn Sneek, 88 jier âld. Sy is beierdige op 18 augustus 1982 yn Oosterbierum.
Bern fan Sieds en Ietje:
1 Jacob (Jappie) Tichelaar, berne op 22 juli 1919 yn Oosterbierum. Folgje V-b.
2 Pieter Tichelaar, berne op 8 desimber 1921 yn Oosterbierum. Hy is doopt yn Oosterbierum. Pieter is ferstoarn op 5 septimber 2000 yn Leeuwarden, 78 jier âld. Hy is beierdige op 9 septimber 2000 yn Oosterbierum.
3 Nieske Tichelaar, berne op 31 augustus 1923 yn Oosterbierum. Folgje V-c.
4 Jannie Tichelaar, berne op 4 maart 1925 yn Oosterbierum. Folgje V-d.
5 Baukje Tichelaar, berne op 17 juli 1927 yn Oosterbierum. Folgje V-e.
6 Anna Tichelaar, berne op 18 juli 1932 yn Oosterbierum. Folgje V-f.
IV-l Douwe Tigchelaar is berne op 18 april 1893 yn Oosterbierum, soan fan Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar (sjoch III-f) en Jantje Dijkstra. Hy is doopt yn Oosterbierum. Douwe is ferstoarn op 17 juli 1974 yn Oosterbierum, 81 jier âld. Hy is beierdige op 20 juli 1974 yn Oosterbierum. Douwe troude, 23 jier âld, op 3 maart 1917 yn Sexbierum, gem.Barradeel mei Jetske Visser, 21 jier âld, neidat sy yn Sexbierum, gem.Barradeel yn ûndertrou binne gien. It tsjerklik houlik foun pleats yn Oosterbierum. Jetske is berne op 29 juli 1895 yn Oosterbierum. Sy is doopt yn Oosterbierum. Jetske is ferstoarn op 5 april 1981 yn Tzummarum, 85 jier âld. Sy is beierdige op 9 april 1981 yn Oosterbierum.
Bern fan Douwe en Jetske:
1 Jantje Tigchelaar, berne op 19 augustus 1917 yn Oosterbierum. Folgje V-g.
2 Jacob (Jaap) Tigchelaar, berne op 2 desimber 1918 yn Oosterbierum. Hy is doopt yn Oosterbierum. Jaap is ferstoarn op 20 maaie 1999 yn Franeker, 80 jier âld. Hy is beierdige yn Franeker.
3 Tjitske Tigchelaar, berne op 15 maaie 1923 yn Oosterbierum. Folgje V-h.
IV-m Huite Tigchelaar is berne op 13 augustus 1901 yn Oosterbierum, soan fan Jacob Pieters (Jacob) Tigchelaar (sjoch III-f) en Jantje Dijkstra. Hy is doopt yn Oosterbierum. Huite is ferstoarn op 5 juni 1938 yn Oosterbierum, 36 jier âld. Hy is beierdige op 8 juni 1938 yn Oosterbierum. Huite troude, 26 jier âld, op 24 maaie 1928 yn Sexbierum, gem Barradeel mei Liefke (Lief) Hoekstra, 23 jier âld, neidat sy yn Sexbierum, gem.Barradeel yn ûndertrou binne gien. It tsjerklik houlik foun pleats yn Oosterbierum. Lief is berne op 13 febrewaris 1905 yn Oosterbierum, dochter fan Sijbren Hoekstra en Jantje Ploegstra. Sy is doopt yn Oosterbierum. Lief is ferstoarn op 17 oktober 1976 yn Leeuwarden, 71 jier âld. Sy is beierdige op 20 oktober 1976 yn Oosterbierum. Lief is widdo fan Pieter Sijbren (Pieter) Visser.
Bern fan Huite en Lief:
1 Jantje Tigchelaar, berne op 28 maart 1929 yn Oosterbierum. Folgje V-i.
V-a Klaas Tigchelaar is berne op 20 septimber 1897 yn Menaldum, soan fan Pieter Tigchelaar (sjoch IV-d) en Joukje Sipsma. Klaas is ferstoarn. Klaas troude, 27 jier âld, op 30 juli 1925 yn Menaldaumadeel mei Janke Giesing, 26 jier âld. Janke is berne op 6 desimber 1898 yn Menaldum, dochter fan Klaas Giesing en Antje Dijkstra. Janke is ferstoarn.
V-b Jacob (Jappie) Tichelaar is berne op 22 juli 1919 yn Oosterbierum, soan fan Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (sjoch IV-k) en IJtje (Ietje) Boersma. Hy is doopt yn Oosterbierum. Jappie is ferstoarn op 27 augustus 2005 yn Emmeloord, 86 jier âld. Hy is beierdige op 2 septimber 2005 yn Emmeloord. Jappie troude, 25 jier âld, op 21 juni 1945 yn Sexbierum, gem.Barradeel mei Petronella (Peet) Frietema, 24 jier âld, neidat sy yn Sexbierum, gem.Barradeel yn ûndertrou binne gien. It tsjerklik houlik foun pleats op 21 juni 1945 yn Sexbierum. Peet is berne op 12 febrewaris 1921 yn Sexbierum, dochter fan Joris Frietema en Tettje Post. Sy is doopt yn Sexbierum. Peet is ferstoarn op 16 juli 1995 yn Emmeloord, 74 jier âld. Sy is beierdige op 21 juli 1995 yn Emmeloord.
Bern fan Jappie en Peet:
1 Nieske Jantje (Nieske) Tichelaar, berne op 3 oktober 1954 yn Emmeloord. Sy is doopt yn Emmeloord. Nieske is ferstoarn op 30 april 1955 yn Zwolle, 6 moannen âld. Sy is beierdige op 4 maaie 1955 yn Emmeloord.
2 Douwe Tichelaar, berne op 11 maaie 1958 yn Kampen. Douwe is ferstoarn op 11 maaie 1958 yn Kampen, gjin dei âld. Hy is beierdige op 11 maaie 1958 yn Emmeloord.
3 Frits Tichelaar, berne op 11 maaie 1958 yn Kampen. Frits is ferstoarn op 11 maaie 1958 yn Kampen, gjin dei âld. Hy is beierdige op 11 maaie 1958 yn Emmeloord.
4 Maartje (Martie) Tichelaar, berne op 24 desimber 1962 yn Emmeloord. Sy is doopt yn Emmeloord. Martie is ferstoarn op 24 febrewaris 2013 yn Sneek, 50 jier âld.
V-c Nieske Tichelaar is berne op 31 augustus 1923 yn Oosterbierum, dochter fan Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (sjoch IV-k) en IJtje (Ietje) Boersma. Sy is doopt yn Oosterbierum. Nieske is ferstoarn op 18 desimber 2013 yn Harlingen, 90 jier âld. Nieske troude, 27 jier âld, op 8 febrewaris 1951 yn Sexbierum, gem.Barradeel mei Yke Harke (Yke) Rodenhuis, 28 jier âld, neidat sy yn Sexbierum, gem.Barradeel yn ûndertrou binne gien. It tsjerklik houlik foun pleats op 8 febrewaris 1951 yn Oosterbierum. Yke is berne op 7 juli 1922 yn Hitzum. Hy is doopt yn Hitzum. Yke is ferstoarn op 12 juli 1985 yn Leeuwarden, 63 jier âld. Hy is beierdige op 16 juli 1985 yn Oosterbierum.
V-d Jannie Tichelaar is berne op 4 maart 1925 yn Oosterbierum, dochter fan Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (sjoch IV-k) en IJtje (Ietje) Boersma. Sy is doopt yn Oosterbierum. Jannie is ferstoarn op 11 juni 2016 yn Ferwerd, Ferwerderadeel, 91 jier âld. Jannie troude, 24 jier âld, op 17 maart 1949 yn Sexbierum, gem.Barradeel mei Jouke Bonsma, 26 jier âld, neidat sy yn Sexbierum, gem.Barradeel yn ûndertrou binne gien. It tsjerklik houlik foun pleats op 17 maart 1949 yn Oosterbierum. Jouke is berne op 20 augustus 1922 yn Sexbierum, soan fan Auke Bonsma en Japke Elsinga. Hy is doopt yn Sexbierum. Jouke is ferstoarn op 13 oktober 1980 yn Harlingen, 58 jier âld. Hy is beierdige op 17 oktober 1980 yn Tzummarum.
V-e Baukje Tichelaar is berne op 17 juli 1927 yn Oosterbierum, dochter fan Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (sjoch IV-k) en IJtje (Ietje) Boersma. Sy is doopt yn Oosterbierum. Baukje is ferstoarn op 21 juni 2009 yn Harlingen, 81 jier âld. Sy is beierdige op 26 juni 2009 yn Tzum. Baukje troude, 21 jier âld, op 17 maart 1949 yn Sexbierum, gem.Barradeel mei Jacob Jan (Jaap) Hallema, 29 jier âld, neidat sy yn Sexbierum, gem.Barradeel yn ûndertrou binne gien. It tsjerklik houlik foun pleats op 17 maart 1949 yn Oosterbierum. Jaap is berne op 18 jannewaris 1920 yn Tzum, soan fan Jan Jacobs (Jan) Hallema en Annigje (Anne) Boelsma. Hy is doopt yn Tzum. Jaap is ferstoarn op 6 april 1996 yn Harlingen, 76 jier âld. Hy is beierdige op 11 april 1996 yn Tzum.
V-f Anna Tichelaar is berne op 18 juli 1932 yn Oosterbierum, dochter fan Syds Jacobs (Sieds) Tichelaar (sjoch IV-k) en IJtje (Ietje) Boersma. Sy is doopt op 28 augustus 1932 yn Oosterbierum. Anna is ferstoarn op 12 oktober 2006 yn Lelystad, 74 jier âld. Sy is beierdige op 17 oktober 2006 yn Emmeloord. Anna troude, 25 jier âld, op 16 juli 1958 yn Sexbierum, gem.Barradeel mei Frederik Wiebe (Frits) Kloosterman, 24 jier âld, neidat sy yn Sexbierum, gem.Barradeel yn ûndertrou binne gien. It tsjerklik houlik foun pleats op 16 juli 1958 yn Oosterbierum. Frits is berne op 28 novimber 1933 yn Sexbierum, soan fan Wiebe Dirk (Wiebe) Kloosterman en Teatske Wietsma. Hy is doopt op 14 jannewaris 1934 yn Sexbierum. Frits is ferstoarn op 13 maart 2012 yn Zwolle, 78 jier âld. Hy is beierdige op 19 maart 2012 yn Emmeloord.
V-g Jantje Tigchelaar is berne op 19 augustus 1917 yn Oosterbierum, dochter fan Douwe Tigchelaar (sjoch IV-l) en Jetske Visser. Sy is doopt yn Oosterbierum. Jantje is ferstoarn op 6 novimber 1999 yn Oosterend, 82 jier âld. Sy is beierdige yn Oosterend. Jantje troude, 24 jier âld, op 22 maaie 1942 yn Oosterend mei Pieter Jan (Pieter) Hiemstra, 25 jier âld. It tsjerklik houlik foun pleats op 22 maaie 1942 yn Oosterend. Pieter is berne op 24 septimber 1916 yn Oosterend. Pieter is ferstoarn op 2 augustus 2003 yn Wommels, 86 jier âld. Hy is beierdige op 5 augustus 2003 yn Oosterend.
V-h Tjitske Tigchelaar is berne op 15 maaie 1923 yn Oosterbierum, dochter fan Douwe Tigchelaar (sjoch IV-l) en Jetske Visser. Sy is doopt yn Oosterbierum. Tjitske is ferstoarn op 23 april 1975 yn Berlikum, 51 jier âld. Sy is beierdige yn Berlikum. Tjitske troude mei Harm Kremer. Harm is berne op 22 oktober 1917. Harm is ferstoarn op 15 april 1991 yn Berlikum, 73 jier âld. Hy is beierdige yn Berlikum.
V-i Jantje Tigchelaar is berne op 28 maart 1929 yn Oosterbierum, dochter fan Huite Tigchelaar (sjoch IV-m) en Liefke (Lief) Hoekstra. Sy is doopt yn Oosterbierum. Jantje is ferstoarn op 25 maaie 1989 yn Oosterbierum, 60 jier âld. Sy is beierdige op 29 maaie 1989 yn Oosterbieum. Jantje troude yn Sexbierum, gem.Barradeel mei Tjeerd Zwart, neidat sy yn Sexbierum, gem.Barradeel yn ûndertrou binne gien. It tsjerklik houlik foun pleats yn Oosterbierum. Tjeerd is berne op 13 febrewaris 1922 yn Oosterbierum. Hy is doopt yn Oosterbierum. Tjeerd is ferstoarn op 8 april 2004 yn Veenwouden, 82 jier âld. Hy is beierdige op 14 april 2004 yn Oosterbierum.
<